TV Passion

Poradnik

Ślub kościelny

Po podpisaniu w 1998 roku ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską, wystarczy zawrzeć związek małżeński w Kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo.
Gdy podejmiecie decyzję o małżeństwie udajcie się do właściwej parafii (miejscem ceremonii zaślubin zwykle bywa parafia panny młodej, jest to jednak tylko tradycja), by zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Jest to też dobra okazja do porozmawiania z księdzem i upewnienia się jak należy załatwiać poszczególne sprawy.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński który podlega prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, jednocześnie oświadczają w obecności duchownego wolę zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu.
W takim przypadku kierownik urzędu stanu cywilnego musi sporządzić akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego (artykuł 1 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy).
Do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie sporządza się w czterech egzemplarzach, z których trzy wydaje się nupturientom celem doręczenia duchownemu. Należy pamiętać że wspomniane zaświadczenie traci moc po upływie 3-ch miesięcy od daty jego wydania.
Po zawarciu małżeństwa przed duchownym jest on zobowiązany do niezwłocznego sporządzenia zaświadczenia stwierdzającego fakt złożenia oświadczeń o zawarciu małżeństwa, podpisanego przez małżonków, dwóch pełnoletnich świadków i duchownego.
Zaświadczenie duchowny przekazuje do miejscowego USC przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa.
Prawnym skutkiem zawarcia małżeństwa jest sporządzenie aktu małżeństwa przez Kierownika USC. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wystawiane są 3 egzemplarze odpisów aktu małżeństwa dla małżonków.

Dokumenty wymagane w parafii:

  • dowody osobiste narzeczonych
  • świadectwa chrztu i świadectwa bierzmowania narzeczonych, które można pobrać z parafii w której byliśmy chrzczeni
  • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
  • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych
  • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych - dokument o zapowiedziach wystawia parafia Panny Młodej. Pan młody zanosi formularz zapowiedzi do swojej parafii, który po 4 tygodniach, z odpowiednimi pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej 2 spowiedzi
KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W ŁUKOWIE

Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii Przemienienia Pańskiego jest czynna w drugą i czwartą niedzielę miesiąca w godzinach 8.00 – 12.00, a nauki przedślubne w drugi i czwarty wtorek miesiąca o godzinie 16.30.
Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego jest czynna w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca od godziny 11.30 do godzimy 14.30.
Konferencja dla narzeczonych o godzinie 14.00.

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W SIEDLCACH

Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP jest czynna w każdą niedzielę o godzinie 9.00.
Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii Bożego Ciała jest czynna w każdy I i III wtorek miesiąca o godzinie 16.30 oraz w każdą II i IV niedzielę miesiąca o godzinie 17.30.