TV Passion

Poradnik

Ślub cywilny

W celu zawarcia związku małżeńskiego nupturienci winni się zgłosić do urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Osoby składają pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Prawo zabrania zawierania małżeństw:

 • z krewnymi w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki)
 • z rodzeństwem (również przyrodnim)
 • osoby adoptującej z adoptowanym
 • powinowaci w linii prostej (teściowie, synowe, zięciowie)
 • mężczyznom, którzy nie ukończyli lat 18
 • kobietom, które nie ukończyły lat 16
 • osobom, które już pozostają w związku małżeńskim
 • osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym, dotkniętym chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym.
Ważne dokumenty

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (trzeba załatwiać w miejscu stałego pobytu jednego ze strony)
 • złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Uroczystość zawarcia związku w USC

Zawarcie małżeństwa cywilnego następuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi odznakę.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński(artykuł 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy). Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos.
Fakt zawarcia małżeństwa potwierdza akt małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po zawarciu związku małżeńskiego.
Warto pamiętać że jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny to kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego. W takim wypadku w miejscu zawarcia małżeństwa sporządza się protokół stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W protokole zamieszcza się ponadto inne dane wymagane przy zawieraniu małżeństwa. Protokół po podpisaniu przez małżonków, świadków i kierownika urzędu stanu cywilnego stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa.

Do aktu małżeństwa wpisuje się:
 • nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania
 • miejsce i datę zawarcia małżeństwa
 • nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w związek małżeński
 • nazwiska i imiona świadków
 • nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa
 • stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
 • Nazwisko (nazwiska), które będą nosili małżonkowie, oraz nazwisko, które będą nosiły dzieci pochodzące z małżeństwa.

Opłaty:

 • za odpisy skrócone aktów urodzenia – 22 zł (potrzebny w przypadku kiedy osoby biorą ślub poza miejscem urodzenia, jesli ślub jest w tym samym miejscu, co miejsce urodzenia odpisy nie są potrzebne)
 • za zapewnienie – 84 zł (trzeba załatwiać w miejscu stałego pobytu jednej ze stron)
 • podania i załączniki są niepłatne